Regulamentul de organizare şi funcţionare

REGULAMENTUL INTERN AL VARADINUM FOTO CLUB ORADEA

Regulamentul de ordine interioară al Consiliului Director al VARADINUM FOTO CLUB, completează Statutul Asociaţiei Ovi D. Pop, cu privire la modul de organizare şi funcţionare a activităţii clubului.

In continuare se va folosi prescurtarea VFC, care se va referi la VARADINUM FOTO CLUB din Oradea

FCV, ca organism naţional constituit în baza Legii nr. 246/ 18.07.2005, (publicată în Monitorul Oficial nr. 656/ 25.07.2005, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000, conform Art 4) este subiectul de drept constituit din 2 artişti fotografi (membri fondatori Ovi D.Pop si Adela Lia Rusu), care pe baza unei înţelegeri, au pus şi vor pune şi în viitor, în comun şi fără drept de restituire, contribuţia lor materială, cunoştinţele şi aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi specifice de interes general nepatrimonial.

Conform art.l (2) a OG nr. 26 din 30.01.2000, VFC este o persoană juridică de drept privat, fară scop patrimonial. VFC are ca structuri de bază membri săi, cu care va fi în legătură directă, oferind şi primind de la aceştia informaţiile de care membri componenţi au nevoie, pentru buna desfăşurare a activităţilor din domeniul fotografiei artistice.

Prin programele stabilite, Varadinum Fotoclub işi propune:

-intâlniri lunare ale membrilor fotoclubului

-expoziţii de fotografie individuale şi de grup

-tabere de creaţie

-schimb de experienţă cu alte fotocluburi din ţară şi străinătate

-incurajarea membrilor să participe la saloanele naţionale şi internaţionale de fotografie

-susţinerea şi promovarea membrilor fotoclubului prin expoziţii de fotografie

-sprijin logistic şi material  a membrilor fotoclubului pentru realizarea expoziţiilor personale de fotografie

-organizarea de manifestări, saloane, festivaluri, concursuri, expoziţii pentru promovarea artei fotografice

-dezvoltarea şi stimularea creativităţii in arta fotografică prin organizarea de seminarii şi workshop-uri

-organizarea de cursuri de fotografie menite să susţină evoluţia creativităţii şi ridicarea nivelului profesional in domeniul fotografiei

VFC poate sprijini prin diferite forme specifice, activităţile Organizaţilor partenere care îşi defăşoară activităţile în: Universităţi, Uniuni, Asociaţii, Fotocluburi sau grupări fotografice cu sau fără personalitate juridică.

VFC decide afilierea sau nu la organizaţiile internaţionale de fotografie conform deciziei Consiliul Director; deciziile şi rezultatele afilierii vor fi comunicate membrilor săi.

Sigla VFC se poate expune în public (săli de expoziţii, tipărituri, mass media, web-site etc., numai cu acordul scris al FCV).

Expunerea siglei oficiale FCV, fără acordul organizaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii şi obligarea persoanei fizice sau juridice implicate la retragerea imediată a acestuia. Neretragerea siglei pentru care nu există aprobarea comitetului director FCV, constituie infracţiune, pentru care persoanele implicate vor fi acţionate în Instanţe Judecătoreşti.

Cu ocazia organizării unui vernisaj al unei expoziţii de grup, de către VFC, Consiliului Director îi revine sarcina de a selecta fotografiile pe care un anumit membru urmează a le expune. Consiliului Director poate propune refuzul de a expune una sau mai multe fotografii numai pe motiv că ele nu întrunesc cerinţele minime de calitate, din punct de vedere tehnic și artistic.

În cazul unei expoziții personale, aprobate de Consiliul Director, orice membru al VFC  poate solicita sprijinul (material și logistic) pentru organizarea evenimentului.

Legătura membrilor cu VFC va fi ţinută prin:

 • site-ul FCV: wvw.varadinumfoto.ro care este interfaţa oficială de comunicare
 • adresa de mail: info@varadinumfoto.ro
 • adresa poştală:

VARADINUM FOTO CLUB

STR. IULIU MANIU, NR.48, ORADEA, JUDETUL BIHOR, ROMANIA

Fiecare membru  VFC va achita cotizaţia anuală, pentru anul în curs, până la sfarșitul lunii ianuarie!  Valoarea cotizaţiei anuale va fi stabilită de Comitetul Director al VFC până la 31 decembrie al fiecărui an, pentru anul următor.

Pentru anul 2024 cotizaţia a fost stabilită la suma de 180 lei (36 euro)

În situaţia în care un membru a întârziat cu plata cotizației anuale, Consiliul Director îi poate refuza participarea la un vernisaj sau orice activitate desfăşurată în cadrul VFC.
Poate deveni membru VFC orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, apartenenţă politică sau religioasă, care recunoaşte, respectă şi aplică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al FCV.

Pentru a dobândi calitatea de membru se completează formularul de inscriere şi se ataşează un portofoliu de 10 imagini in format digital, pe siteul oficial al clubului wvw.varadinumfoto.ro.

Consiliul director analizează cererea si portofoliul, urmând să aprobe sau să respingă cererea.

Pot deveni membri VFC şi artişti fotografi din alte ţări care recunosc, respectă şi aplică Regulamentul asociaţiei publicat de site-ul FCV.

Membrii VFC pot fi:

– Membri fondatori (MF)

– Membri debutanţi (MD)

– Membri creativi (MC)

– Membri onorifici (MO)

Membri fondatori (MF) sunt membri asociaţi care au fondat FCV, constituind şi Consiliul Director, care conduc VFC în relaţiile acesteia cu membrii creativi şi cu organismele interne şi internaţionale, pentru buna desfăşurare a activităţilor fotografice pe teritoriul ţării şi în condiţiile participării membrilor creatori VFC la activităţi fotografice în afara graniţelor ţării.

Pentru a deveni membru debutant (MD) sau membru creativ (MC) este necesară completarea formularului de inscriere şi depunerea unui portofoliu de 10 imagini (in format digital însoţit de un Curriculum Vitae şi o fotografie portret 10 x 15 cm pe siteul clubului. Consiliul Director analizează cererea şi portofoliul şi hotărăşte acceptarea solicitantului şi încadrarea acestuia la membrii debutanţi sau membrii creativi.

Toţi membrii debutanţi şi creativi recunosc, respectă şi aplică Regulamentul Interior al FCV. Ca urmare a aprobării cererii sale, noul membru va primi un card de Membru al VFC şi un Certificat de Membru, beneficiind de toate drepturile ce decurg din această calitate.

Anual Consiliul Director va analiza portofoliul şi activitatea membrilor debutanţi şi va putea decide promovarea celor merituoşi la statutul de membru creativ. Cererea tip de promovare la calitatea de membru creativ se trimite prin e-mail.

Calitatea de membru onorific (MO) se obţine ca urmare a unei activităţi deosebite la nivel local şi naţional pentru sprijinirea, organizarea şi promovarea fotografiei artistice din România şi din lume.

Această distincţie se acordă de către Consiliul Director al VFC astfel:

–     personalităţilor marcante din domeniul artei fotografice;

–     oamenilor de artă şi cultură care sprijină şi promovează arta fotografică;

–      personalităţilor (cadrelor) din domeniul învăţământului artei fotografice;

–      personalităţilor deosebite din domeniul tehnicii fotografice;

–      artiştilor fotografi profesionişti care sprijină şi promovează activitatea VFC şi a mişcării fotografice.

Calitatea de membru onorific poate fi retrasa la propunerea Consiliului Director si aprobata de Adunarea Generala pentru un comportament neloial fata de FCV.

Membri fondatori au drept de vot deliberativ, MD, MC, au drept de vot consultativ.

Membri au următoarele drepturi:

 • să participe la activităţile organizate de FCV, să fie informaţi în timp oportun despre acestea şi să beneficieze de gratuităţile şi facilităţile precizate pentru fiecare dintre activităţile anunţate;
 • să fie sprijiniţi de VFC (în limita posibilităţilor) în activităţile pe care aceştia le organizează, prin consultări de specialitate gratuite şi prin prezenţa nemijlocită a membrilor Comitetului Director, atunci când aceştia sunt solicitaţi.
 • membri pot primi acreditări şi împuterniciri de reprezentare ale FCV, pentru activităţile interne şi internaţionale la care aceşti membri solicită să participe; solicitările acestora vor fi făcute din timp şi adresate Comitetului Director spre aprobare;

– membrii vor putea beneficia de sprijin în condiţiile în care doresc să organizeze expoziţii personale.

– şedinţele membrilor FCV au loc o dată pe lună iar participarea nu este obligatorie. Şedinţele sunt conduse de către Preşedinte iar în lipsa acestuia de către Vicepreşedinte. Sinteza celor stabilite în aceste şedinţe se poate transmite membrilor absenţi prin mail, pe forum (grupul de discuții) sau alte mijloace de informare deschise. Preşedintele poate delega un membru al FCV pentru această activitate.

– fiecare fotografie obţinută într-una din acţiunile organizate şi desfăşurate de FCV rămâne în proprietatea celui ce a creat-o, în ceea ce priveşte drepturile de autor, dar poate fi folosită doar cu acordul autorului pentru promovarea asociației, situaţie în care va fi indicat autorul acesteia.

Membri au urmatoarele indatoriri:

-să recunoască, să respecte şi să aplice Regulamentul VFC precum şi hotărârile Comitetului Director

– să sesizeze Comitetul Director atunci când constată disfuncţionalităţi sau încălcări ale Regulamentului VFC de către alţi membri şi să contribuie activ la rezolvarea şi înlăturarea efectelor negative ale acestor nereguli sau litigii;

– să sprijine FCV, în limita posibilităţilor personale, pentru punerea în aplicare a acţiunilor întreprinse atât pe plan naţional cât şi internaţional;

– să dea dovadă de o conduită morală, să manifeste spirit de respect şi întrajutorare faţă de FCV;

– să acţioneze şi să respecte principiile eticii profesionale şi să acţioneze numai în spiritul şi în interesul asociaţiei, în orice împrejurare;

– să contribuie activ Ia descoperirea, promovarea şi formarea tinerelor talente din domeniul artei fotografice şi să contribuie la apropierea acestora de VFC prin implicarea lor în mişcarea fotografică şi să recomande primirea acestora în rândurile membrilor debutanţi;

– să achite la timp cotizaţia stabilită şi să contribuie activ la promovarea artei fotografice, în spiritul prevederilor Regulamentului FCV;

– să nu întreprindă acţiuni care contravin Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a VFC sau altor membri FCV, să nu denigreze sau să participe la acţiuni care să afecteze în vreun fel prestigiul şi imaginea asociaţiei sau a membrilor FCV. Orice încălcare şi nerespectare a Regulamentului sau denigrare a VFC şi a membrilor săi, aduce după sine excluderea definitivă a celui vinovat.

Calitatea de membru VFC se pierde în următoarele condiţii:

 • Ia cerere;
 • prin neachitarea până la data de 30 ianuarie a cotizaţiei anuale de membru FCV;
 • ca sancţiune pentru acţiuni grave îndreptate împotriva intereselor VFC şi membrilor săi.

Pierderea calităţii de membru VFC se stabileşte de către Consiliul Director.

Hotărârile Consiliului Director sunt definitive, irevocabile şi incontestabile.

VFC este condus de Adunarea Generală a Membrilor Fondatori.

Organele de conducere ale VFC sunt:

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori

Consiliul Director

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori se întruneşte anual în cursul primului trimestru al anului respectiv. Lucrările sale se desfăşoară în locul şi la data comunicate fiecărui Membru Fondator VFC cu cel puţin 2 (două) luni înainte de data stabilită. Adunarea Generală se convoacă de regulă de preşedintele VFC dar mai poate fi convocată şi de vicepreşedinte.

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori are următoarele atribuţii:

 1. – dezbate şi ia hotărâri privind activităţile VFC şi ale Consiliul Director
 2. – dezbate şi hotărăşte eventualele propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a VFC precum şi de modificare a atribuţiunilor funcţionale ale membrilor Consiliul Director
 3. – validează la fiecare 2 (doi) ani Consiliul Director şi reconfirmă total sau parţial componenţa funcţiilor şi persoanelor încadrate pe aceste funcţii. In cazuri speciale pot avea loc sesiuni extraordinare ale Adunării Generale pentru soluţionarea problemelor ivite.
 4. – analizează şi validează hotărârile Consiliul Director privind primirile, retragerile sau excluderile de membri VFC şi soluţionează propunerile, sesizările sau plângerile membrilor creatori FCV;
 5. – analizează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar încheiat şi aprobă proiectul de buget pe anul următor
 6. – Hotărârile Adunării Generale se iau prin majoritate simplă.
 7. – Componenţa Consiliul Director se alege din 2 în 2 ani de către Membrii Fondatori şi membrii cotizanţi, începând cu anul 2018.
 8. Consiliul Director este organul de conducere ordinar al VFC care urmăreşte şi pune în aplicare toate problemele aprobate de Adunarea Generală şi ţine permanent legătura cu membrii creatori FCV, anunţându-i din timp despre activităţile interne şi internaţionale ce urmează să aibă loc.

Consiliul Director ţine legătura cu organizaţiile partenere şi cu cele internaţionale de profil, precum şi cu celelalte organisme, organizaţii şi asociaţii naţionale din alte ţări, cu care acesta va stabili relaţii de colaborare.

Componenţa Consiliul Director este următoarea:

 1. Preşedinte: OVI D.POP
 2. Vicepreşedinte: RUSU ADELA LIA

VFC se poate dizolva conform Hotărârii Adunării Generale a Membrilor Asociaţi şi se aduce la conoştiinţa tuturor membrilor VFC în termen de 30 de zile calendaristice de Ia data hotararii.

Bunurile şi fondurile existente la data dizolvării vor fi transferate organizaţiei sau organizaţiilor succesoare.

Cedarea şi transferul, atât către gestionarul cât şi către succesorul de drept, se va face printr-un act notarial, în prezenţa tuturor membrilor Consiliul Director, semnat de aceştia şi de reprezentanţii succesorilor legali.

Consiliul Director are obligaţia să anunţe organizaţiile naţionale şi internaţionale cu care VFC a stabilit relaţii de colaborare dizolvarea asociaţiei.

Situaţiile neprevăzute şi elementele noi apărute pe plan naţional şi internaţional care pot fi incluse în activitatea FCV, se rezolvă de către Consiliul Director.

Prezentul REGULAMENT poate suferi modificări sau completări, la propunerile Membrilor Fondatori

Prezentul REGULAMENT a fost aprobat de Adunarea Generala a Membrilor Fondatori la data de 17 iulie 2017.

Pentru anul 2024 cotizaţia a fost stabilită la suma de 180 lei – 36euro 
 
Plata cotizatiei se poate face prin virament bancar in contul:
ASOCIATIA FOTO CLUB VARADINUM
RO72BTRLRONCRT0600149001
BANCA TRANSILVANIA
sau in contul de  PayPal la adresa ovidpop@yahoo.com pentru membri din strainatate